Parolez Ido

Sociala reto

OK amiki,
Yen interesiva questiono. Ka vi supozas ke existas exter-terala vivanta enti? Se yes, kad existas suficanta evidentajo pri lo? Se no, quale vi arivis a ta konkluzo?

Views: 134

Reply to This

Replies to This Discussion

Ka vu audabas o lektabas pro la equaciono da Drake, Kiran? Segun ol, on povus kalkular ne nur la quanto de planeti ube existas vivo ma la quanto di ta planeti qui povus posedar civiluzuro. Kompreneble, to dependas del faktori uzata por obtenar la finala rezulturo, ma sempre es granda, quan unesmavide ni ne esabas kapabla detektar adminime un de oli. Me me kredas ke ni avacabas ed avancos suficante por uldie savar pri vivanta enti en altra planeti.

Ultre ni devas pensar quon ni kredas ke es "exterterana vivanta ento". On pensas ke ol devas esar simila kam la Terana vivo, ma ol povis nakir de altra kemio bazala, exemple la silicio, o forsan ol adaptesis habitar en medii tre danjeroza por la vivo di nia planeto, e pro to ni ne pensas ke ibe povus existar vivo, quale en la gazoza mondi, la steli di neutroni, la kordii dil kometi e mem en la vakueso dil spaco.

Laste, forsan existas formi di vivo qui ne es facita ek ulo quon ni povus detektar. Tu savas ke existas ulo nomesata "obskura materio" en la universo, olqua es nedetektebla nuntempe. Pro quo ne povus existar enti ek obskura materio, voyajanta inter la steli sen ke ni ne saveskas.

Ma se tu volas savar ka me kredas pri la posibla existeso di exterterana vivo, mea respondo es ke yes. Ma ankore tre fore por ke ni, kun apene kinadek yari di spacala explorado, povus trovar ol.
Saluti Sro.Kiran e samideani.
Yes,ol esas interesiva questiono.Me pensas ne existas suficanta evidentajo pri exter-terala vivanta enti ,adminime en nia mondo.Ma me volas kredar ni ne esas sola en la Universo.Meaopinione la equaciono da Drake es tre justa,existas multa planeti e steli extere.
Danko amiki Jose e Juan pro donar via opinioni. Segun Juan ne existas evidentajo pri exterterala vivo. Yes, me konkordas. Do, ka me povas dicar ke vu ne kredas ke NIFO-i (NeIdentigita Fluganta Objekto) povus esar viziti da exter-terani qui posedas avancigita teknologio? ;-)

Jose parolis pri la equaciono di S-ro Drake. Segun la rezultajo, la universo havus mili de civilizuri. Ma to ne helpas ni se ta civilizuri ne esas en galaxii vicina a nia. Ni ne povos kontaktar, komunikar, o vizitar li til ke ni posedas metodi por voyajar vasta distaji dil spaco. Se un o du de li habitas vicina galaxii, ni adminime povus inter-komunikar per radio-emisi.
Kiran, tu bone savas ke la lumo, mem esante la maxim rapida kozo dil universo, tardas mili de yari arivar de latero ad altra di galaxio o mem en la stelala vicinaro. La ciencisti opinionas ke se existus civilizuro inteligenta ye 100 lumyari de ni, nia unesma trasmisi di radio apene arivis a li. Duesme, ni ne savas ka li posedas la teknologio necesa por respondar. Triesme, ni ne savas mem ka li povos komprenar nia transmisi, e forsan por li esus nekomprenebla. Laste, se li decidus respondar, lia respondo tardos cent yari por arivar.

Anke es la questiono dil propra teknologio uzata da ni e da li por transmisar informeso. On konjektas nuntempe ke la nuna teknologio di transmisado es obsoleta neefikiva, e pro to on uzos mikroondi e laser-radii, same kam optikala kablo por transmisar informeso sen ke olca perdesos en la spaco. Co signifikas ke la propra teknologio povus impedor future ke altra civilizuro detektez nia prezenteso.

Laste, existas la teorio ke fakte civilizuro ja detektabas ni, ma li refuzas kontaktar ni pro nia kaosala e minacema konduto. Se ni ne esabas kapabla esar un sola ed unika homaro sub la guvernerio di sola povo e ni destruktas nia propra planeto, li pensas ke ni ne penvaloras por facar kontakto. Ni esus objekto por studiar ma ne por kontaktar, pro lo danjeroza di nia homala naturo. Lo es tote logikoza. Uli pensas ke kande la homaro matureskez aden plu konciema e neminacema civilizuro, lore li kontaktos ni.
Me anke konkordas kun Juan. Me ne kredas ta pruvi qui okazione montras la *televizoro, nam forsan existas plu logikal respondi al abduktaji, stranja aeronavi (NIFO), cetere. Esas tro simpla dicar ke... forsan militala experimentado esas nam exter-terala enti, od sonjo-paralizeso esas nam l'abduktaji da li.

Ma, me kredas ke ni ne esas sola en l'universo, ne esas posibla, esez pro cienco o religio, la maxim logikajo esas ke se la vivo di nia mondo naskis sen deo-helpo, ol anke povas esar en altra mondo, e de altra vid-punto, se existas dei segun ula religio, ka li ne esus anke exter-terala enti? Me konkordas kun Jose pri ke unesme ni devas savar quo esas vivo, nam vivo forsan esas de multa manieri e formi.

Recente me lektis kelke pri l'equaciono da Drake, yen ita equaciono:

Ibe:
R* : Rapideso di la kreajo di nova 'apta' steli en la galaxio.
fp : Fraciono di steli qua havas planeti.
ne : Nombri di ta planeti (fp) qua esas nek tro fore nek tro proxim de lia steli.
fl : Fraciono di ta planeti (ne) qua havas vivo.
fi : Fraciono di ta planeti (fl) qua havas inteligenta vivo.
fc : Fraciono di ta planeti (fi) qua havas inteligenta vivo kun komunikenda-teknologio.
L : Tempo per yari, ube 'fc' povas existar.

La equaciono havas diversa respondi, N (nombri di trovebla civilizesi en nia galaxio) esas inter milioni e mikra fraciono.
Segun Drake: N = 10 × 0.5 × 2 × 1 × 0.01 × 0.01 × 10,000 = 10 trovebla civilizesi en nia galaxio dum yaro.
Segun Michael Shermer: N = 1.379 × 0.333 × 0.005 × 0.13 × 0.000054 × 0.01 × 420 = 0.0000000676963 trovebla civilizesi en nia galaxio dun yaro.

Me qualifikas ol interesiva, ma ne fidinda.

Fonto: (es) http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_Drake
Yo* amiki, vi donas a me multa pensigiva komenti. Nia diskuto movis til la temo di la existo di exter-terala civilizuri. Lo certe es interesiva temo. Ma mea originala questiono koncernis nur pri la probableso dil existo di irga-forma vivo, mem mikra quale nia terala bakterii e virusi. E segun via respondaji me inferas ke omna partoprenanti dil diskuto supozas ke esas bona posibleso dil existeso di irga-forma vivo en planeti di altra stelala sistemi. Ka yes?
La sola respondo quan me povas donar a ca questiono esas "forsan." Me nultempe vidabas evidentajo kredinda ke enti de altra mondi vizitas o vizitis ni, ma l'universo esas tante granda e tante olda, do la posibleso ke vivanti existez altraloke esas tre alta.
Ofte me questionas me, pro quo existas tante diversa vivo-formi che la Tero, e til nun ni ne povas trovar irga vivo-signi en exter-terala spaco? Forsan me hastas multe a ta konkluzo, pro ke ni nur komencis nia explorado di altra loki exter la Tero. Me ne sentas ke ni, la Terani, esas plu o min specala kam altra planeti. Tamen, se la Tero es la sola planeto qua dotesas kun vivo, forsan future esos ni ipsa qui seminizos altra planeti od asteroidi, e ni ipsa divenos la Exter-Terani.
Jes Sro. Kiran, forsan future ni populizos altra planeti. Ma ulo esus tre dezirinda: quan la homaro ne esus en ita planeti tante destruktema quale en olua planeto ipsa.

Reply to Discussion

RSS

Personala Blogi

Forumo

Tradukuri e verki originala

Komencita da Brian E. Drake en Ido. Maxim recenta respondo da Brian E. Drake Jul 15, 2018. 2 Replies

Ido por lerneyi

Komencita da François Barillon en Ido. Maxim recenta respondo da Holger Jul 27, 2018. 6 Replies

"Ido for all" lektas laute

Komencita da Richard Warburton en Ido. Maxim recenta respondo da Richard Warburton Jul 30, 2018. 2 Replies

Speakers of Ido URGENTLY needed for a linguistic project

Komencita da Stephanie Silvan aden Ido May 10, 2017. 0 Replies

Quale esas la vetero en vua loko ca-die?

Komencita da Marcus Trawick en Generala diskuti. Maxim recenta respondo da João X. M. Santos Aug 26, 2016. 1 Reply

© 2019   Created by Tiberio.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service

border