Parolez Ido

Sociala reto

http://www.noesficcion.com/wp-content/viagra.jpg

Kelke tarde che Parolez Ido ma yen ol:

Idala Podkasto numero dekenon

Mezo de Marto, Duamil e non.

Hola, kara samideani. Jose Cossio salutas itere vi tre kordiale del urbo dil Suno, Hermosillo, Sonora, Mexikia. Ke ca arivonta printempo adiez la kolda vintro ed adportez joyo e nova energio por vi.

Per la libera e ritmoza muziko di Brad Sucks e lua kansono Total Breakdown, olquan vi povas deskargar libere de Jamendo.com, me parolos vi pri la sequanta temi di ca Idala Podkasto:

-Desquieteso pri la Franciana Insulo Guadelupa.

-NASA lansas la spacala teleskopo Kepler por la serchado di nova planeti.

-Rusianulo mortas depos sexuagar dum dekedu hori.

-Habemus LIA, fiktivajo da Partaka.

******************

Eventas grava e longatempe duranta striki en la Franca transmara teritorio, insulo Guadelupa. Onu ne vere bone intelektas to quo eventas ibe pro nesavo di la vera situeso lokala e di la sociala kuntexto. La lokani de Afrikana origino protestas kontre la tre chera preci, la chomado e la tro basa salarii.

Tamen, Francia spensas multa pekunio pro lua transmara teritorii ed ico semblas produktar nula rezulto. Ne indijesas metropolana Franci, qui opinionas ke motive dil desfacilaji produktita da ica regioni, on devus grantar a li la nedependo e ne plus okupesar pri oli. Kompreneble ico esas vidpunto simplacha ed ultre lo nefacile efektigebla.

Fakte, on devas agnoskar ke la habitantaro di Guadelupa esas poke dinamismoza e preferas evitar kelka profesioni. Ma ico ne explikas omno. Existas multa Guadelupani qui havas statala diplomi qui serioze studiis e tamen ne obtenas laboro. On preferas selektar exterani, od eventuale exterlandani.

Pro quo ica nekonfesata diskriminaco? Fine on saveskas tre lente e pokope ke existas superiora sociala klaso konsistanta precipue ek "Békés", vorto lokala qua parolas pri la decensanti de blanki qui slavigis la nigri, qua posedas preske omno en la insulo (e precipue la ekonomio) e qua pluduras explotar la nigri ed entratenas la chera preci, esas perfekte korupta e kaptas la pekunio quan Francia sendas a lua transmara teritorii.

Le "Békés" pluduras kredar vivar dum la tempo dil kolonii ed explotas tote koloniale la lokani, malgre ke la Franca transmara teritorii esas Franca departmenti havanta la sama yuri kam la metropolana departmenti. Ne-utile dicar ke le "Békés" esas odiegata dal Guadelupani de Afrikana origino ed anke nun dal Franci saveskinta lia existo e qui tre poke prizas pagar pro la deshonesteso ed avideso di le "Békés" ed ultre lo odiesar pro la dizastroza imajo dil blanki quan le "Békés" impozas.

La metropolana partisani dil nedependo di Guadelupa volas nun komplete abandonar le "Békés" a la iraco dil nigri, nam li refuzas konsiderar kom Franci homi qui kondutas tante shaminde, senhonore ed egoiste.

La tasko dil Franca guvernerio esas tre desfacila, tante plu ke probable lu ne audacas kombatar la dominacanta klaso. E, pro diversa motivi, lu ne volas (o ne povas) grantar nedependo a Guadelupa. Solvar la problemi koncernanta la transmara teritorii similesas trovar la quadratigo dil cirklo. Artiklo aparinta en la blogo di Jean Martignon, Royalistido.blogspot.com

*************************

La teleskopo Kepler di NASA, specaligata pri la serchado di planeti for la sunala sistemo, voyajis de kelka dii ante nun aden to quo esos sua orbito cirkum la suno, de ube ol havos ta historiala serchotasko en ula fora situo en la Lakto Voyo.

Ol esos la unesma misiono kapabla di helpar respondar questiono quan la ciencisti havabas de multa tempo: Kad existas altra mondi kom la nia? Kepler nomizesis del nomo dil astronomiisto Germana qua vivis en la yarcento dekesep, Johanes Kepler, ilqua deskovris ke la planeti jiris cirkum la suno per elipsala orbito vice cirklala, quale la modelo di Kopernikus manifestis.

La satelito departis la sisesma di marto erste la dek kloki e quaradek e non minuti dil nokto del estala rivero di Usa, en povoza fuzeo qua desaparis en lunoza bela cielo. “To esis simple splendida. Ol semblis quale on esus formacinta stelo en la cielo”, dicis Bill Borucki, la chefa ciencisto dil projeto Kepler. “Ni omna esis joyoza, ni omna kriis Adavane, Kepler!”.

La misiono di Kepler duros tri yari e duimo ed ol kustos adminime sisacent milioni de dolari. Olua misiono es trovar, se oli existas, planeti qua similesos la Tero cirkum la steli, en loko qua nomesas Zono di Vivo Cirkum-stelala, qua es orbito ube la liquida aquo povus existar en la surfaco dil planeti. Co signifikus ke existas multa mondi ube la vivo povus evolucionar, agregis Borucki.

“Altralatere, se ni trovus nulo, to signifikus ke planeti kom la Tero es tre rara. Ni povus esar l'unika existanta vivo e co fakte esus la fino di Stelala Voyajo, dicis komike Borucki, parolante pri la fino dil ideo pri voyajar al steli, per mencionar la famoza cienco-fiktivala tv-spektajo.

Kande fixigesos orbito cirkum la Suno, ube la satelito sequos la Tero, Kepler observos centamil steli proxim stelari Cygnus (la cigno) e Lyra, qua es ye la disto inter sisacent e triadekamil lum-yari. La teleskopo serchos irga mikra obskurigado o “palpelabrigo” en la stelala brilo qua povus indikar la prezenteso di planeti jiranta cirkum la steli.

La astronomiisti ja trovabas plu kam triacent planeti jiranta cirkum steli, ma oli es precipue gasoza giganti nehabitebla, kom Jupitero. Kepler serchos mikra rokoza planeti qui similesos la Tero.

Kepler konstruktesis por trovar centi de planeti kom la Tero, se oli es tre komuna, e forsan ol trovos dekedui de oli en la nomata “Zono di Vivo Cirkum-stelala”, dicis Borucki. La teleskopo es tante povoza, ke del spaco on povus detektar ulu en urbeto dil Tero ekswichante la lumo dil automobil-gareyo di lua domo dum la nokto, segun NASA. La teleskopo, tamen, ne serchos signali di vivo en altra planeti. Ta misiono esos por altra spaconavo en la futuro.

NASA bezonis sucesoza lansado qua kompensis la antea perdo dil satelito por la Orbitala Observado di Karbono, qua apartenis al sama agenceyo. Ca mediala satelito kolizionis en Antartida pro falio di un del motori dil fuzeo qua transportis ol. Tafoye uzesis diferanta tipo de fuzeo kam la uzita por Kepler.

*************************

Rusiana viro perdis la vivo pos partoprenar en maratono sexuala dum dekedu kontinua hori, ube il uzis piluli Viagra por durar aktiva.

Segun interreta raporti, Sergey Tuganov, qua evis duadek e ok yari, volis demonstrar ilua sexuala kapableso depos facir pario kun du amikini.

Il, qua esis automobil-reparisto, aceptis la defio di du mulieri qui pariis kontre il pri ke il ne povus durar sexuaganta dum dekedu hori sen haltar. Se il ganabus la pario, il ganis premio de kinamil Usana dolari.

Tuganov savis ke por il esus neposibla durar erektado dum multa tempo, e pro to il preparis su per quantoza dozo ek la konocita blua piluli. Tamen, depos la maratonala sesiono, ilua kordio misfuncioneskis ed il mortis pro mortigiva kordio-halto.

La sildenafilo, nomo oficala dil medikamento Viagra, uzesas por certena kazi di erekto-misfuncionado dil viri, apartenas al kompanio Pfizer. La nomo Viagra semblas venar del hindiana vorto vyaghra, qua signifikas “leono”, nam es komuna vidar en la hindiana templi estatui di leoni kun la erekta penisi, ulo qua semblas ne esar tabuo en ta kulturo.

Alina, un del kerlini partopreninta en la orgio, esis qua advokis la polico di Moskva depos Tuganov esvaneskis kelka minuti pos ganir la pario.

Kande la urjenta medikala servi arivis al loko ja esis tro tarde, e li nur povis adportar de ibe la korpo dil desfortunoza viro, qua, segun la opiniono di multi, mortis felica.

***********************

Habemus LIA

Yen ke, segun semblo, Francia, Germania, Hispania ed Italia esis pronta prizentar ensemble la projeto KLAE (Komuna Linguo Auxiliar Europana), olqua, maxim probable, esis tote favoroz ad Esperanto, kande, hola-la!, ulo eventis, quo certe igis kelke rikonsiderar la procedo e mem la tota projeto: on arivigabis ad ulu, ya maxim influanta persono che la UE, omno relatanta la linguo-sistemo Ido, ed ica ulu, pos profunda analizo, komencis questionar su pro quo omnu pensabis nur ad Esperanto klasika, e nulu, til nun, egardabis altra LIA-sistemi existanta.

Nia homo influoza rezolvis haltigar la projeto KLAE, e demandis de olua precipua responsanti voluntez atencar e serioze studiar la grava materialo, quan lu disdonos inter li, pri tal sorto ek Esperanto reformita e simpligita...

Ido quik ganis la kordio di kelki de ta homi, qui mustis agnoskar, ke li nultempe audabis o lektabis pri ta bela ed eufonioz Esperantido...E plu tarde, kompreneble, on anke saveskis pri la existo, e koncieskis pri la qualesi e la posiblesi, di plusa helpo-lingui internaciona qual Interlingua, Occidental/Interlingue, Novial, edc. Lore, decidesis ke on ne povas nek darfas impozar ulo qual Esperanto klasika en Europa, mem se tal idiomo es la maxim konocata de omna LIA-sistemi, ed ultre posedas la maxim granda nombro de uzanti en la tota mondo.

Tamen, se la linguo da Zamenhof fine ne esus olta selektita e propozata dal politikisti di la UE..., quale agar...?! Quon dicar al movemento Esperantista, ad Europa ed al mondo...?! Ka..."Ni rezolvis adoptar neutra helpo-linguo por la Uniono Europana, ma olta esos ne Esperanto, ma Ido (od irg altra LIA-sistemo), quan ni konsideras esar plu apta e konvenanta kom idiomo komuna"...? To bone povus semblar mem plu granda impozo...! Do, quale agar...?! Quon facar...?!

Fine, propozesis ed aprobesis lo sequanta: la UE aranjos omno necesa por krear maxim serioza e kompetenta komitato, konstitucota dal maxim eminenta e prestijoza linguisti e ciencisti nun-tempa, e tal komitato esos ta, qua, pos analizir e diskutir omna LIA-sistemi konkurencanta, havos la fakultato e l’autoritato decidar qua ek ta lingui helpanta konsideresas kom la maxim apta por oficale divenar, tam balde kam posibla, komuna linguo auxiliara Europana.

Ma..., ka ne organizesis ulo simila, che Paris, dum l'unesma yari dil duadekesma yarcento? Ka la lora komitato dil Delegitaro por l'Adopto di Linguo Internaciona ne rezolvis en mil en nonacent e sep, "principe, favore di Esperanto, pro lua relativa perfekteso, e pro la voyo trairita e la suceso atingita da ta linguo dum olua 'duadek' yari de vivo-tempo, kondicione ke olta esos revizata, e kelke reformata per introduktar en ol certena chanji ne nur tote konvenanta, ma mem necesa"?

*************************

Kara askoltantaro, la idala podkasto finas por cafoye, ma vi vartez la sequanta quan me adportos joyoze por vi. Me nomesas Jose Cossio. Danko pro via atenco, standez bone e til balde.

Views: 89

Attachments:

Reply to This

Replies to This Discussion

Dankego, amiko! Multa danko pro la recenta Ido-podkasto* numero 19 qua esas edukiva ed amuziva. Me remarkas plezuroze ke tu parolas plu lente kam en antea programi, e tale me povas komprenar tua dicaji plu bone.
Anke me remarkis ke plu lenta naracado posibligas plu facile komprenar. Danko Jose pro tua laboro.

Waldemar

Reply to Discussion

RSS

Personala Blogi

Forumo

Tradukuri e verki originala

Komencita da Brian E. Drake en Ido. Maxim recenta respondo da Brian E. Drake Jul 15, 2018. 2 Replies

Ido por lerneyi

Komencita da François Barillon en Ido. Maxim recenta respondo da Holger Jul 27, 2018. 6 Replies

"Ido for all" lektas laute

Komencita da Richard Warburton en Ido. Maxim recenta respondo da Richard Warburton Jul 30, 2018. 2 Replies

Speakers of Ido URGENTLY needed for a linguistic project

Komencita da Stephanie Silvan aden Ido May 10, 2017. 0 Replies

Quale esas la vetero en vua loko ca-die?

Komencita da Marcus Trawick en Generala diskuti. Maxim recenta respondo da João X. M. Santos Aug 26, 2016. 1 Reply

© 2019   Created by Tiberio.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service

border