Parolez Ido

Sociala reto

Kar amiki,

dum kelka dii me laboris pri mikra kurso por infanti. Yen la kurseto, voluntez dicar a me erori o quon me devus chanjar. La kurso esas omna skribita ye Ido, nam me kredas ke l'infanti ne lernos Ido sola, ma kun adulti. Me pozis la kurso ye PDF. Se la kurso ne esus videbla, voluntez dicar a me.

http://haikuido.blogspot.com/

Amikale, Antonio

Views: 319

Attachments:

Reply to This

Replies to This Discussion

Hola antonio,

Tre amuziva kurso pro Idolinguo.
Me nur kritikas ke tu dicas Homo, vice Viro o Homulo. Muliero anke es homo, homino.
Semblas ke por la komenco, homo, homulo, homino es plu interesanta kam viro/muliero, nam on lernas ne nur du vorti, ma ankor la sufixi qui povas esar quik uzota kun yuno (exemple), mem se por Hispanaparolanti, la vorto "muliero" es tre komprenebla.

Amikale
Lenadi
Anke me dankas vu pro la kurseto, amiko. Tre bona laboro. Forsan me komencos docar mea filii per vua kurseto morge.
Antonio, vere laudinda laboro!

Yen korektiguro:

En la texto: "Yen kelka idala vorti. Ol esas skribita...", ol mustas esar OLI, nam la antea frazo es plurala, "idala vorti".

Me sugestas adjuntar ye la infra parto di singla pagino od en paginaro aparta, la texto dil explikuri en Hispaniana od en la matrala linguo dil lernanto.

Me kredas ke la koloro oranja ne es tote korekta ma ORANJEA, ma ni devas konsultar la experti. Me sugestas inkluzar la kolori ROZEA (rosa) e VIOLEA (violeta, violet).

Anke tu povas inkluzar la bazala transportovehili: biciklo, motorbiciklo, automobilo, treno, aviono, navo, e pro quo ne? fuzeo (rocket, cohete).

Kozo inkluzenda es la nombri del 0 til dek e la alfabeto kompleta kune olia nomi: a, be, ce, de, e, fe...

Certe omni dankos tua laboro. Me es pensanta pri kurseto por pueri en mea urbo. Tua dokumento esos utila.
Kar amiki,

tre vere danko pro via vorti. Vere to esas quon me bezonas. Me laboras, ma anke me bezonas opinioni da plusa samideani. Quale ni dicis en la Hispana, "quar okuli plu vidas kam du" (okuli, kompreneble). Pos adjutir l'arkivi me vidis quon mankis al kurseto: la nombri e kelka kolori, ma co esas nur l'unesma kurso, me anke volas laborar ye plusa kurseti ube ni lernos la pasinto, la futuro, la volitivo...Forsas esus bona facar grupo por laborar tale. Me korektigos cadie o morge se me havus la necesa tempo.

Amikale, Antonio.
Kara Antonio,

Vu kreis ecelanta lerno-libro por infanti! Danko. Tamen, me trovis du skrib-erori:

pagino 11 'kekla' = kelka
pagino 12 'skirbar' = skribar

E me konkordas kun la kritiketo da Lenadi Moucina pri 'viro e muliero' e 'homo e homulo/homino'.

Kad es posibla editar la kurso libro-forme?

Saluti amikala,

Hans Stuifbergen
Amsterdam
Kara Antonio. Me volas helpar tu per un kozo cadie: la desegni dil pueri qui aparas en la kurseto, Juan e Anne. Quankam me savas ke lo es verketo direktita vers la infanti, on povas adjuntar plubonigita imaji. Me laboris nokte e me profitis mea libera tempo por krear ca du imaji.


Kompreneble, tu es libera uzar o ne oli. Tu konsiderez co quale donacajo pro tua iniciemeso.
Attachments:
Kar amiko,

me dankas por tu desegni, nam kompreneble oli esas plu bela kam le uzata da me! Morge vespere me deziras modifikar e korektigar omna erori. Me chanjos la desegni e me pozos le tua.

tre vere danko! Amikale, Antonio.
Qua programon tu uzis por krear tua verketo? Se tu uzas openoffice od altra libera programo, plezuroze me sendos a tu la arkivi .odg

Anke me volas sugestar inkluzar la nomi dil familiani: patro, matro, filio, filiulo, filiino, frato, avo (avino, avulo).

ANTONIO dicis:
Kar amiko,

me dankas por tu desegni, nam kompreneble oli esas plu bela kam le uzata da me! Morge vespere me deziras modifikar e korektigar omna erori. Me chanjos la desegni e me pozos le tua.

tre vere danko! Amikale, Antonio.
Saluti,
Me vidis la kurseto e ol tre multe prizis a me.La kurseto ne nur por infanti esas bona, anke por nova adheranti e vizitanti pro ke ol demonstras ke lernar Ido esas facila e amuziva.Pluse li vidos ke la idistaro esas vivanta movado.
Danko Antonio pro tua laboro.
Kar amiki,

dum ca semano me ne havis multa libera tempo, ma me hodie vespere me finis l'unesma kurseto por infanti. Kompreneble, oportas havar plu multa kurseti por komencanti. Fakte, me anke laboras kun Dro. Groth en kurso pluse kompleta por ne tote komencanti.

Amikale, Antonio.
Attachments:
Kara Antonio, ankore aparas la originala pueri en la pagini 7, 8 e 12, ed en la lasta pagino tu skribis la numero 9 "NIN". Lo korekta es "NON".

Anke en la duesma pagino, en la triesma dialogo, on lektas LENAR, vice korekte LERNAR.

ANTONIO dicis:
Kar amiki,
dum ca semano me ne havis multa libera tempo, ma me hodie vespere me finis l'unesma kurseto por infanti. Kompreneble, oportas havar plu multa kurseti por komencanti. Fakte, me anke laboras kun Dro. Groth en kurso pluse kompleta por ne tote komencanti.
Amikale, Antonio.
Kar amiki,

tre vere danko korektigar la texto! Me ja facis la necesa chanji! Mikra eroro ne devas aparar en mikra kurso! Pro to, me kredas ke l'unesma kurso ja esas finita, ka ne?

Me / ni devos facar la duesma e la triesma kurso. Me ja komencas laborar e me deziras ke la tri kurseto esez videbla ante la finyaro.

Omna idei esas bonvenanta!

Amikale, Antonio.
Attachments:

Reply to Discussion

RSS

Personala Blogi

Forumo

Tradukuri e verki originala

Komencita da Brian E. Drake en Ido. Maxim recenta respondo da Brian E. Drake Jul 15. 2 Replies

Ido por lerneyi

Komencita da François Barillon en Ido. Maxim recenta respondo da Holger Jul 27. 6 Replies

"Ido for all" lektas laute

Komencita da Richard Warburton en Ido. Maxim recenta respondo da Richard Warburton Jul 30. 2 Replies

Speakers of Ido URGENTLY needed for a linguistic project

Komencita da Stephanie Silvan aden Ido May 10, 2017. 0 Replies

Quale esas la vetero en vua loko ca-die?

Komencita da Marcus Trawick en Generala diskuti. Maxim recenta respondo da João X. M. Santos Aug 26, 2016. 1 Reply

© 2018   Created by Tiberio.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service

border