Parolez Ido

Sociala reto

"La respekto por la yuri di altru es la paco". To esis la frazo maxim konocita di prezidinto Mexikiana Benito Juarez, konsiderata la maxim bona guvernisto dil historio di Mexikia.

Pro quo ca citajo?

Recente eventabas serio di komenturi en la diversa diskuti di ca reto qua divenabas nociva por la pacoza kunvivado dil samretani. Diskuti qui forsan relatas mikraji gramatikala. Me dicas "forsan" pro ke omnu vidas sua importanteso segun la persono.

Ma kande pro ta mikraji on komencas blamar kontre altra persono, mem se lu ne opinionis, lo ja cesas esar mikrajo.

Parolez Ido havas la skopo esar/esor la moderna punto di renkontro por la Ido-parolanti di mondo, ne punto pri diskutachado. Ya pro la varmo dil diskuto la pasioni acendas fairo.

Ma to ne devas igar ni obliviar ke ni devas respektar la vidpunto di altru, pluse kande ta vidpunto sustenesas da solida o valida fonti. Ta susteno ne devas esar la motivo por blamar o mokar pri altru. On devas respektar ta vidpunto pluse kande la persono qua ofras ol demandas nula korektigo pri ol, se ta persono kredas firme ke sua vidpunto es apogita da forta bazo, probita en la praktiko.

Ultre, existas personi qui sentas su bone uzanta ta forta bazi. Li sentas su male kande altra blamas o facas moko pro oli, quale se oli esus mortinta literi o pasinta kozi ne aplikebla en la nuna tempo.

Ya lingui evolucionas, ma helpolinguo ne darfas evolucionar libere quale naturala linguo, pro ke helpolinguo qua kondutas tale riskas disdialekteskar. Certe mustas eventar necesa chanji, ne chanji segunmoda, ma chanji qui beneficez la maxim granda nombro di linguo-uzanti.

Ma forsan me deviacas del skopo di ca enskriburo. Ya me kredas en la libereso, ed un de ta liberesi es la libereso pri opinionar. Ma anke existas limito por ta libereso ed ol es la libereso e la sentiveso di altru.

Se altru havas la libereso komentar surbaze la reguli di nia linguo, lo ne es diskutebla samamaniere diskutar pri muzikala preferaji. E mem lo ne es motivo blamachar kontre la uzanto qui prizas uzar la linguo segun la reguli.

Mem me audacas dicar ke es despolita e ne kozo di kavalieri blamar o mokar se l'altru ne es prezenta por defensar su e se lu decidis cesar opinionar pro timo esar la skopo di ta blamado o mokado.

Lo es konduto reprochinda qua meritas atencigo od averto.

Me es amanto dil paco e la polita kunvivado, ed ca kondicioni (paco e politeso) devas esar la unesma regulo pri la uzado di nia helpolinguo en ca loko.

Ya kelka de ni havas nia propra e tre bone formacita filozofio pri multa kozi, exemple pri la politiko o la religio, e ni enoyas kande libere altru mokas pri nia kredaji.

Pro to me propozas la kreado di kodexo pri konduto en Parolez Ido, por evitar falar en nociva provoki qui domajas omni e precipue domajas Idolinguo. Ni devas krear e reflektar imajo pri bona relato inter la membri di ca reto e la cetera idisti. Ke Idolinguo esez vere la linguo dil paco ed amikeso.

Kelki dicos ke tala kodexo esus joko, ke ol restriktos la libereso. Ma irga socio sen reguli duktas al anarkio, e la anarkio povas esar plu nociva kam nulo por nia linguo e por nia bona kunvivado. La anarkio povas forigar ti qui advere volas partigar li opinioni hike sen timo esar la skopo di blamo o moko o nenecesa korektigo.

Views: 89

Reply to This

Personala Blogi

Forumo

Tradukuri e verki originala

Komencita da Brian E. Drake en Ido. Maxim recenta respondo da Brian E. Drake Jul 15, 2018. 2 Replies

Ido por lerneyi

Komencita da François Barillon en Ido. Maxim recenta respondo da Holger Jul 27, 2018. 6 Replies

"Ido for all" lektas laute

Komencita da Richard Warburton en Ido. Maxim recenta respondo da Richard Warburton Jul 30, 2018. 2 Replies

Speakers of Ido URGENTLY needed for a linguistic project

Komencita da Stephanie Silvan aden Ido May 10, 2017. 0 Replies

Quale esas la vetero en vua loko ca-die?

Komencita da Marcus Trawick en Generala diskuti. Maxim recenta respondo da João X. M. Santos Aug 26, 2016. 1 Reply

© 2019   Created by Tiberio.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service

border