Parolez Ido

Sociala reto

Hola omni qui lektas Idolinguo,Me tradukis la parolado da Federiko Garcia Lorka pri la anmo di la arto Hispana : "Ludo e teorio di la °duende" en nia linguo Ido.

Vu povos trovar la texto (formato .pdf)  en la arkivi di ta ret-situo.

Por skribar noti, me uzas Wikipedia, ma me ne trovas informi pri persono citata da Lorka : Manuel Torres. Se irgu savas ulo pri ta persono, me dankos lu sendar a me kelka informaji pri Manuel Torres. Anke, Lorka parolis pri Tortosa, ma me ne savas se es homo o loko. Ulu qua savas lumigos me.

Quale irga texto da Lorka, ita semblas sama tempe facila e desfacila. Me sequis sorgoze la texto da la poeto, forsan tro, ma me kredas ke tradukante on devas facar tale.Amikale

Lenadi

Views: 70

Attachments:

Reply to This

Replies to This Discussion

Kar Lenadi,

ka tu lektis la mesajo quan me sendis en Idolisto? Me serchis ulo pri Manuel Torres e Tortosa e me sendis mesajo pri to.

Amikale, Antonio. Hispania.
Kara Antonio,

Me sendis la sama mesajo en Idolisto e Parolez-Ido la sama dio.
Yes me lektis tua mesajo e me dankas tu. Me ne ja skribis la noti pri Torres e Tortosa, nam me pensas ke me eroris plurafoye en mea traduko e ke kande diversa personi lektabos ol, me facos nova edituri korektigata.

Hodie me ne plu membresas di la forumo Idolisto, ma tu povas skribar a me per Parolez-Ido o private a mea ret-adreso.

Amikale
Lenadi
Kar Lenadi,

me ne savis lo. Me ankore ne lektis la texto en la Hispana nek en Ido, pro to, me ne povas dicar ka tu havis multa o poka erori. Me lektos ol kande me havos tempo por to.

Amikale, Antonio.
Me gratulas tu pro tua tradukajo. Me lektos ol balde. Nur un kozo pri la titulo dil tradukajo. Se tu volis tradukar la vorto "duende" aden Ido, lore tu havas du selekti: koboldo o demoneto, olqui es tre simila enti fantaziala.

Kara Jose

Danko pri tua mesajo. Quale me dicis en la avan-texto di la tradukuro, me ne volis tradukar la vorto °duende per koboldo, nam en la texto di Lorca (Lorka), °duende ne havas nur la senco de koboldo. To mem povas esar la temo ipsa di la parolado quan la poeto facis.
Forsan me lektis mal Lorca(Lorka).

Amikale
Lenadi
Kar Lenadi e José,

quale dicas Lenadi, "duende" ye ica texto ne signifikas koboldo o demoneto, nam lu ne esas ento fantastika. "Duende" en la Hispaniana muziko esas "sentimento", "sento"... pro to irga muziko povas havar plu o min "duende". Fakte, multi parolas pri "duende flamenco".

Amikale, Antonio.
Ha, me ja komprenas quon tu dicas, Lenadi. Ma certe tu ne bezonas uzar ta cirkleto apud la vorto Duende, nam nacionala vorti kom "tsunami", "pizza", "mariachi", "deja vu", es ja sat internaciona o tre regionala por idigar ed oli es plu plezanta en olia originala formo.

Reply to Discussion

RSS

Personala Blogi

Forumo

"Ido for all" lektas laute

Komencita da Richard Warburton aden Ido Jan 7. 0 Replies

Speakers of Ido URGENTLY needed for a linguistic project

Komencita da Stephanie Silvan aden Ido May 10, 2017. 0 Replies

Quale esas la vetero en vua loko ca-die?

Komencita da Marcus Trawick en Generala diskuti. Maxim recenta respondo da João X. M. Santos Aug 26, 2016. 1 Reply

Esperantisto rituale brulas Idisto(-figuro)

Komencita da William en Ido. Maxim recenta respondo da Rachel "Wil Sha" Morris Apr 6, 2017. 2 Replies

Idolinguo bezonas Duolingo por difuzar ol

Komencita da Johnathan en Ido. Maxim recenta respondo da Johnathan May 29, 2016. 9 Replies

© 2018   Created by Tiberio.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service

border