Parolez Ido

Sociala reto

De kelka tempo multa rumori dicabis ke gratuita Ning desaparos... to ja oficalesas.

Quale vi savas, "Parolez Ido" usas gratuita servo da Ning... co signifikas ke se ni ne facas ulo, Parolez Ido tote desaparos! (Kande? nul ankor savas)

Me imaginas la sequanta selekti:

A) Ke Parolez Ido donesos a fonduro, forsan nacionala organizuro quale Ido-Amiki di Berlin, Ido-Mondo o la propra  ULI. Irga qua volos e povos pagar la manteno di ca situo (Quanta kustos? nul ankor savas).

B) Ke ulo (persono od organizuro) kreos tote nedependanta Ido-retaro sive kreonta la kodo* de 0 sive usanta kodi ja facita quale Elgg.

C) Ke Parolez Ido chanjesos ad altra gratuita servi quale SocialGo.com, Spruz.com, cetere.

Voluntez, donez via opinioni od questioni.

Trista saluto.

Views: 96

Reply to This

Replies to This Discussion

Huy! To es vere surprizanta! Pri la unesma alternativo, me vidas lo tre desfacila. la duesma e triesma alternativi semblas plu apta kam l'unesma. Tamen on devas probar se ol funcionos.
Yes Jose, me anke surprizis multe.

Adminime Ning donas kelka tempo por inquestar al membri por bon deziror. Ning donos plusa informi pri ta chanjo ye la 4ma di marto ca'yare. Depos ta dato ni havos kelka semani (ka monati) por selektar la plu bon alternativo.

Me esperis ke l'unesma alternativo esus plu apta, ma forsan ne sucesos. Me ne kredas ke esos tre chera, nam existas anke altra firmi quale Ning (exemple: SocialGo.com) ke ne demandas tanta pekunio. Ni nur devas vartar.

La duesma alternativo esas atraktiva, ma forsan plu desfacila ...nam bezonas multa tempo e pekunio, qua sempre mankas ;)

La triesma forsan sucesos, kaze ke l'altri falos. Quale tu dicas, ni devas probar.

Ka forsan altru imaginas altra alternativo?

Jose Cossio dicis:
Huy! To es vere surprizanta! Pri la unesma alternativo, me vidas lo tre desfacila. la duesma e triesma alternativi semblas plu apta kam l'unesma. Tamen on devas probar se ol funcionos.
"Parolez Ido" es absolute necese salvenda e salvinda! Me jus deskovris la situo e me prizas ol: omno hike es bone aranjita, simpla, tamen moderna, e precipue plena de kontenajo interesiva da multa Idisti. Se la situo ipsa tandem ne esos salvebla, ni devas salvar adminime la kontenajo - la blogaji, la forumo edc. To povus facesar manuale, ma me pensas ke ca maniero konsumus multa tempo ed energio. Ka forsan l' administranto havas ula instrumento por salvar (Angle: backup) la kontenajo plu simple? Kontenajo tale salvita povus pose insertesar aden altra servo gratuita (segun la selekto C), o adminime publikigesar konservite quale "dokumento historia".

Me tamen esperas, ke ye la 4ma di mayo, Ning.com impozos a ni preco nur simbola, qua esos kolektebla e pagebla dal Idistaro. Me ne es experto pri sendado internaciona di pekunio; hike l' internacioneso di nia movado es desavantajo - me mem ne savas, ka mea konto bankal posibligas tala sendi, ma se yes, me certe esos pronta kontributar.
Danke pro tua skribo!
Me konkordas, segun mea lektado, Ning donos specala utensilo por movar la kontenajo ad altra firmi simila, kaze ke nulu povos pagar.

Me anke pensis adjuntar botono di PayPal por recervor pekunial donacaji, dal membri quin volis igar tale. Ma pos inquestar kelke to neposiblesos, nam me ankore ne darfas uzar internaciona kredit-karto (Angle: credit card), pro ke segun bankisti; me unesme mustar minime serioze laborar od esar pronta universitat-ekiror... ma me ankor es lernanto!

Do me ne havas problemo por donar "Parolez Ido" ad organizuri od fonduri quin povus mantenar tenar la situo.
Saluto Rodrigo!

To esas vere trista novajo.

Ka tu ja savas quante mono ni bezonas por "Parolez Ido" che Ning? Quale vice-prezidanto dil germana Idisti me rekomendus la financado di Parolez Ido per mono dil Ido organizuri e per donaci. Me rekomendas a tu skribar al Yahoo listo "Idolisto" pri la problemo. Ibe ni povas trovar komuna solvuro pro la problemo.

Existas anke Ido fondi, ma me timas ke ni ne havas suficanta tempo.
Unesme ni determinez quanta pekunio ni devas pagar po yaro. Se la preco ne esos tre chera, me ne objecionas pagar ula kontributo. Se la majoritato di membri pagos kelka, lore Parolez Ido restos apertita.
La problemo, kara Kiran, es ke forsan, mem esante chipa, la kuriozemi pri konocar e lernar Ido ne volos pagar por divenar membro di ulo qua forsan li ne uzos e prizos. Parolez Ido es, til nun, publika, libera e gratuita, loko komuna por la Idisti por expresar su. Pagar konvertos Parolez Ido quale klubo, ube on mustus pagar membreso e to certe pavorigus la interesati. Ma me questiono, es ka nur la proprietanto dil sociala reto mustas pagar e la cetera es libera membreskar od kad omna ning-membri mustas pagar konto?

Rodrigo, ka tu povas klarigar a ni ca punto?
Yes, Jose, vu questionas juste. Me pensas ke nur la proprietanti di la reto mustas pagar la yarala abono, ne singla membro. Olda membri qui aprecias e evaluas bone la reto certe pagos por mantenar ol apertita, se la preco ne es tro chera. Tempope on trovus plusa bona solvuro, forsan altra libera reto, lore ni decidos movar la tota reto ibe.
No, la membri ne mustus pagar por uzar la reti da Ning. La preco nur esos por la propietanto.
Ka ulu volas esor la propietanto? ^_^

Forsan la maxim bon solvo esus movar la reto ad altra servi...
E pri quanta pekunion ni es parolanta? :-) Ma forsan mea pavoro ne es pagar la proprietajo ma uzar mea kriterio qua meritus apartenar o membresar ca reto o ne.
Multa multa pekunio! Hahaha*...
Ankore nul savas ta detali. Ning promisis dis-informizar la preci ed altra detali ye la 4ma di marto. Ni omna esperas ke esos chipa.

Por havar ideo, SocialGo demandas $24.99 USD/monato po la servo Premium. Ning ne devus demandar pluse kam to.
Vartez la preco! E forsan se Rodrigo ne volus plu, ulu altra asumos la devo di proprietanto.

Reply to Discussion

RSS

Personala Blogi

Forumo

Tradukuri e verki originala

Komencita da Brian E. Drake en Ido. Maxim recenta respondo da Brian E. Drake Jul 15, 2018. 2 Replies

Ido por lerneyi

Komencita da François Barillon en Ido. Maxim recenta respondo da Holger Jul 27, 2018. 6 Replies

"Ido for all" lektas laute

Komencita da Richard Warburton en Ido. Maxim recenta respondo da Richard Warburton Jul 30, 2018. 2 Replies

Speakers of Ido URGENTLY needed for a linguistic project

Komencita da Stephanie Silvan aden Ido May 10, 2017. 0 Replies

Quale esas la vetero en vua loko ca-die?

Komencita da Marcus Trawick en Generala diskuti. Maxim recenta respondo da João X. M. Santos Aug 26, 2016. 1 Reply

© 2019   Created by Tiberio.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service

border