Parolez Ido

Sociala reto


Hola, samideani!:

Unesme me klarigos ulo per la vorto "Wiki" qua venas del Havayana (Hawaii,
Havayi), qua signifikas "rapida" o "rapide", e me uzos ol kande on dezirez ke ne
nur un sola persona ma multa kunlaborez por finar laboro utila por omni.

La temo traktonta es krear tre mikra vortaro pri cinemo, utila por krear mesaji
e traduki lo maxim exakta posibla.

Me uzos ligili aden Wikipedio, en Ido, se la temo existas, od en Hispaniana od
Angla, segun la disponebleso, e de ibe, vi irez via rispektiva nacionala
Wikipedio, se vi bezonas plu exakta informeso.

Yen mea unesma kontributo, segun la dicionari da Dyer e Pesch, e segun mea
kompreno:

Filmo: to qua spektesas precipue en granda salono kun multa stuli, e regardesas
sur granda blanka skreno, o heme, en televizion-skreno konektita ad DVD-pleilo
od aparato simila. La filmo povas traktar pri irgatemo, exemple naraco pri
aventuri, teroro o ciencala.

Cinematografo: aparato kapabla proyektar filmo sur skreno. Forsan lo maxim apta
esus nomizar ca aparato quale cinematografilo. Videz plu avane altra explikuri.

Cinematografado: la tekniko pri enrejistrar imaji por krear filmi.

Cinemo: (Hike me bezonas helpo) la arto pri filmifar. Pri filmifar, me
questionas me ka lo esus la sama kam cinematografar. Co kolizionus kun
cinematografo, la aparato, nam segun la reguli di Ido, de verbo on derivas ago,
ne aparato o sustantivo. Forsan la korekta nomo dil aparato esus cinematografilo
o cinematografala proyektoro.

Projektoro: aparato, en la senco cinemala, por projektar filmi sur skreno. Videz
cinematografo. Me uzas la vorto projekt.oro, por ne konfundar kun projekt.ilo,
kustumale to quo lansesas o jetesas da armo, kanono, pafilo, o mem
su-propulsata, quale la misili*.

Filmeyo: loko, salono ube on projektas publike filmi. Anke on povus uzar
filmo-teatro, o filmo-salono o filmo-chambro. Vi helpez me pri ca defino.

Aktoro: persono qua simulas en filmo la vivo de rolo. De ca punto me konjektas
quale on povas nomar to quon la aktori agas, lia laboro ipsa. En la Hispaniana
on uzas la verbo "actuar" (aktuar), e me kredas ke en la Angla on uzas "to act".
En Hispaniana existas la vorto "actuacion", parolante ne pri ago ma pri la
habileso, la arto dil aktoro interpretar rolo, sive en teatrajo od en filmo.
Logikoze me povus uzar simple la verbo "agar", ma ol es tre generala, ed
"aktoragar" semblas tre pezoza. Forsan on povus krear la verbo "aktuar", kun la
senco tote artistala, ma co esus konfliktoza por uli.


Co es omno por cafoye. Me esperas pri via opinioni.

Kordiale
Jose CossioViews: 241

Reply to This

Replies to This Discussion

Hola kara Jose. Bonega ideo ita mikra vortaro cinemal qua multe prizas e helpas a me.
Me havas kelka questioni:
1.- On trovesas vortaro Angla-Ido?
2.- Quale on nomizas la aparato qua enrejistras imaji ( nia hispana "Cámara")?
3.-En la hispana vortaro me konsultis la vorto "interpretar" e me trovis reprezentar.( La aktorulo reprezentis bone ilua rolo)?

Altralatere me kredas ke mikra vortaro pri diversa temi (cinemo, familio, urbanal vivo, animali, manjaji,...) eus tre amuzita maniero por lernar ido-vorti.
Respondi a tua questioni, kar Antonio:
1.- Yes, existas vortaro Angla-Ido ed Ido-Angla, la famoza vortaro da Dyer. Ol es facile trovebla. Se tu ne havas ol en PDF, sendez mesajo kun tua e-posto por sendar ol a tu.
2.- Kamero (cinekamero, videokamero*, fotograf-kamero). Anke fotografilo es bona, ma nur por fotografar, ne filmifar.
3.- Reprezentar ed interpretar es tre bona sinonimi di plear, quankam la tri havas certena senco diferanta, lejera nuanco diferanta.

Danko pro tua komento, Antonio. Tu anke povas esforcar krear mikra vortaro pri tua preferata temo.
Danko pro tua respondo kar Jose. Mikra komento: me ne esas Antonio, me esas Juan. Forsan tu inter-changas nia nomi pro ke la du esas hispaniani. Til balde.
Ups! Pardonez me, sincere.

Kad ol existas temala vortari en Ido (exemple: pri cienci, pri teknologio, pri lingui, e.c.)?

Reply to Discussion

RSS

Personala Blogi

Forumo

Tradukuri e verki originala

Komencita da Brian E. Drake en Ido. Maxim recenta respondo da Brian E. Drake Jul 15, 2018. 2 Replies

Ido por lerneyi

Komencita da François Barillon en Ido. Maxim recenta respondo da Holger Jul 27, 2018. 6 Replies

"Ido for all" lektas laute

Komencita da Richard Warburton en Ido. Maxim recenta respondo da Richard Warburton Jul 30, 2018. 2 Replies

Speakers of Ido URGENTLY needed for a linguistic project

Komencita da Stephanie Silvan aden Ido May 10, 2017. 0 Replies

Quale esas la vetero en vua loko ca-die?

Komencita da Marcus Trawick en Generala diskuti. Maxim recenta respondo da João X. M. Santos Aug 26, 2016. 1 Reply

© 2019   Created by Tiberio.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service

border