Parolez Ido

Sociala reto

Che catemo me respondis:

_ _ _ _ _
Rezumo:
  1. Gratuita Ning klozesos ye fine di julio.
  2. La preco por durar esos cirkume 20 Usana Dolari po yaro, ma to ne darfas havar la linguo-tradukilo (per quan tradukesis ca situo ad Ido). Po 20 USD monate(199.95 yare) "Parolez Ido" duros tal quale esas nun (verigar).
  3. Multa membri esas presta helpor la propietanto pro durar kun Parolez Ido.
  4. La nuna propietanto (me) nek havas, nek darfas havor (adminime ca yaro) kredito-karto (Visa/Mastercard). Do ne es utila ke ul recervos pekunial donacaji pro pagar a Ning.
  5. Pro (3) ed (4) la nuna propietanto donos Parolez Ido ad ula membro qua prizas esor la propietanto. To esos antee julio.
  6. Me apertosas nova temo che ca foro por savar qua volus esor la propietanto. Me ja savas ke Jose esas un ek quan deziras, en ta ca temo me inquestos inquestas se la cetera membri konkordas.
_ _ _ _ _

Do Parolez Ido serchas propietanto! Qua volas esor ulu?

  • La propietanto havos omna l'opcioni pro administrar la situo, do esas necesa ke ul esos minime konocata Ido-savanto (Idisti) ed fidinda.
  • La propietanto mustos e devos pagar singla monate 19.95 USD (199.95 yare) pro durar kun sociala-reto per Ido, kontrea kazo: (1) l'administreri ne darfos tradukar, (2) l'babileyo ne esos, (3) la maxim membri mustos esor 150 homi (nek un plus), cetere. (verigar)
  • La propietanto povos adjuntar sempre-videbla botono di PayPal pro recervar donacaji.

Me prizus ke la propietanto esos fonduri (quale ULI od altri), ma forsan esos plu posibla ke ol esos homi. Til nun me savas ke Jose Cossio, konocata Ido-savanto, volas esor propietanto. Quo vi opinionas?

Views: 153

Reply to This

Replies to This Discussion

Nia Jose certe esos bona proprietanto. Me volus esar un ek la (espereble multa!) donacanti, kande me povos aranjar apta konto bankal en julio od agosto.
Ye http://www.grouply.com/ esas posibla transirar de ning-reot al grouply senkusta.
O ka nia havas nova proprietano, Qua pagus la kusti?

Kordiale,
Detlef
Detlef, tua ofro esas gratuita. To es bona. Ka la titulo Parolez IDO restos? Se yes, me opinionas ke ni ofrez omna mambri dil Parolez Ido ica moyeno. Yen mea opiniono.
Plusa moyeno por salvar Parolez Ido, es la financi per l' ULI o per la GIS. Amikale, Eberhard
Me supozas, ke Jose ja pre-pagis certena tempo che Ning (me supozas, ke il divenis la proprietanto, nam altra-kaze Parolez Ido ne plu existus). Por ke la pago da Jose ne esez vana, me rekomandas vartar til kande la tempo pre-pagita expiros, e migror nur pose. Forsan Grouply intencas asemblar multa ex-klienti di Ning e pose anke cesar funcionar gratuite. Me ne es kontre la migro, ma forsan ni ne hastez e ni vartez til kande ni povas vartar.
Ni povas diskutar la situeso en la Ido-renkontro. Ibe la GIS havos sua yarchefkunveno. Esus posibla ibe decidar ke la GIS financas "Parolez Ido" che Ning.
Kar amiki,
Me es nun la oficala proprietanto di ica reto, ma me dicas forte ke ni omna esas la vera proprieteri di Parolez Ido! Se la GIS decidos proprietar ta sociala reto future, lo esus la maxim bona solvuro segun me. Altra bona solvuro esus transferar la tota reto ad altra gratuita social inter-retala loko.
Kara Kiran, me gratulas a vu!
Mea mesajo antea do naturale ne esas valida. Se la maniero pagar ankore ne selektesis, esas nula obstaklo di transfero a loko gratuita. Agez quale vu pensas esor apta, e standez bone en vua nova rolo.
Dum la Ido-renkontro 2010 en Tübingen ni anke diskutis la futuro di Parolez Ido. La ULI volas helpar konservar Parolez Ido. Ma la nuna limitizita versiono sen babileyo ed anke la maxim nombro di la partoprenanti (150) impedas la kreskado di Parolez Ido. Ni pensas ke la preco di Parolez Ido por la nuna limitizita formo esas vere chera.

La questiono esas ka Parolez Ido povas restar hike o mustar translojar ad altra loko ube povas recevar gratuite plu bona e min chera kondicioni?

Kiran quon tu pensas e preferus? Ka tu bezonas la helpo di la ULI o Germana Ido-Societo per pekunio?
Thomas,
Segun me, komputerala sociala reti quale Parolez Ido! esas bona moyeno por atraktar nov adheranti a nia movado. Se ulu trovus plu chipa, mem gratuita sociala reto komputerala, lo esus maxim bona rezulto. Til ke ni trovas tala solvuro, me pensas ke Parolez Ido! esas nun bone establisita ret-loko. Se ULI od la GIS pensas same, e se multa idisti fokigos lia energio e kelka pekunio a mantenar ta ret-loko, lo esos la duesma bona rezulto, segun me. Se ula oficala organi Idala quale ULI o GIS entraprezus mantenar la reto, lore esus facila por membri kontributar segun lia povo, e la reto divenos oficala. Lore, ni povos selektar Ning Plus per qua ni itere havos konverseyo, anke sen-limitizita nombro di membri. Nun me pagas preske 20 usana dolari po yaro, e lo ne esas chera por me. Por selektar Ning Plus on devas pagar 20 usana dolar po monato. Lo esus chera por un persono ma ne por organizuro quale ULI. Nova membri ne devas pagar, ma anciena membri, qui konstatas la utileso di Parolez Ido! voluntos pagar por lua susteno. Quale vi pensas?
Hola,
me ya esas nova che ca sociala reto e pro to ne povas evaluar l'avantaji dil olima versiono di ca paginaro. Segun mea opiniono la nuna stando esas bona. La maxim grava restrikto esas probable la limitizo ye 150 membri. Kad esas realiste ke ni balde atingos ca nombro?
Me anke opinionas ke 20 dolari po monato esas tro chera por un persono privata. Kaze ni decidas uzor la versiono Ning Plus o simila alternativo, e nek ULI nek GIS mantenos la situo, ni iniciez sistemo por suportar lo dal membri. Ka forsan sistemo uzanta "meceno di monato"?
Me ipse voluntus esor un del unesma meceni ...
Komprenende anke la transmovo ad altra ret-loko esus posible. Ma to esus quaze nova komenco, ka no?
Kar amiki,

forsan ni povas uzar nur la Chat/Babileyo ye grouply. Me facis idolinguo-babileyo hike:

http://idolinguo.grouply.com/chat

On povas anke uzar sua yahoogroups-profilo por adjuntar ibe. Skribez quon vi pensas.

Kordiale,
Detlef

Reply to Discussion

RSS

Personala Blogi

Forumo

"Ido for all" lektas laute

Komencita da Richard Warburton aden Ido Jan 7. 0 Replies

Speakers of Ido URGENTLY needed for a linguistic project

Komencita da Stephanie Silvan aden Ido May 10, 2017. 0 Replies

Quale esas la vetero en vua loko ca-die?

Komencita da Marcus Trawick en Generala diskuti. Maxim recenta respondo da João X. M. Santos Aug 26, 2016. 1 Reply

Esperantisto rituale brulas Idisto(-figuro)

Komencita da William en Ido. Maxim recenta respondo da Rachel "Wil Sha" Morris Apr 6, 2017. 2 Replies

Idolinguo bezonas Duolingo por difuzar ol

Komencita da Johnathan en Ido. Maxim recenta respondo da Johnathan May 29, 2016. 9 Replies

© 2018   Created by Tiberio.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service

border