Parolez Ido

Sociala reto

Me semblas ke existas ja multa Ido grupi e forumi. Nun ni havas un forumo plu. Me esperas ke ica forumo esas aktiva.

Exemple Ido havas tri Facebook grupi. Omna Facebook grupi esas preske neaktiva. Me havas Ido4all, la Yahoo Idolisto e multa altra grupi.

Me ne vidas la senco krear sempre nova forumi por la mikra idistaro. La efekto esas la disperso de idistaro en multa apene aktiva grupi.

Kompreneble me deziras ke ica grupo sucesos!

Regretinde til nun ne esas multa artikli hike.

Views: 74

Reply to This

Replies to This Discussion

Me saveskis pri hika grupo okazione, traspektante idala yahoogroup. Che Yahoo ta grupo ne esas interesa, nam ibe nur lingvala temi diskutesas. Pri "Parolez Ido" on darfas esperi plu bona. Pri altra grupi me ne savis.
Rosto dijo:
Me saveskis pri hika grupo okazione, traspektante idala yahoogroup. Che Yahoo ta grupo ne esas interesa, nam ibe nur lingvala temi diskutesas. Pri "Parolez Ido" on darfas esperi plu bona. Pri altra grupi me ne savis.

Me anke esperas lo. Me havas kelka idei :-)
Me konsentas ke la Yahoo Grupo precipue diskutas linguala temi e ke la grupo esas desfacila por lernanti e komercanti pro ke kelka homi tre volunte kritikas altri e montras ad lia erori.
Fakte me trovas ica forumo tre bona pro l'Idistaro. Forsan la maxim bona. Se ni nur skribus pluse adhike. Me propozas ke ni skribez kurte pri politiko, ekonomio, sporto etcetere adhike. Mem un paragrafo omnasemane chanjus la forumo. Me ipsa skribos, adjuntez!
Nun, quar monati pos la aparo di ta diskuto, me dicas ke Parolez Ido es vere sucesoza Ido-forumo, olqua es aktiva, interesanta, ed atraktis multa nova amiki aden la idistaro. Quon vi pensas?
Definitive, me konsideras ca reto mea Ido-hemo, vere libera e moderna. Me ankore valorizas la forumi Idolisto, Idocatalaoccitan e Postamundi, ma ca loko permisas kreskigar nia kreiveso e nia expresmaniero plu kam la forumi ante dicita.

On devas agnoskar ke ne omnu partoprenas quale on volus, ma forsan kun la tempo...
Kara Sro Bebson Y. Takata, se ni hike skriptus ula oficala dokumento od manualo por uzo din ula komplika mashino od ulo simila, takaze vi esus tote justa. Ma en reala parolado homi jame parolas quaze li deklamas ula ciencala raporto, ma li uzas plu simpla maniero expresar. E singla homo povas havar sua propra maniero. Vu esas justa, ke lo ne esas bona, regardar Ido nur kom ula hobio, ke onu devas esforcar esar perfekta en Idala parolado. Ma quo esas lo perfekta?
Exemple, se logikala korekteso esus la chefa kriterio por bona parolado segun l'opiniono dil direktanto di ula radio, takaze me tre dubitas, ke ta radio havus multa askoltanti. Od imagine' mem plu mala kazo. Askoltanto di radio telefonas al studio por expresar sua opiniono pri la temo diskutata. La parolisto chel radio vice komunikar kun l'askoltanto komencas kritikar gramatiko e logikeso di lua parolado. Ka ulu altra deziros telefonar ta radio? Dubiteble.

Tomas Schmidt skriptis hike:
"Me konsentas ke la Yahoo Grupo precipue diskutas linguala temi e ke la grupo esas desfacila por lernanti e komencanti pro ke kelka homi tre volunte kritikas altri e montras ad lia erori."

Jose, tu esas vera portanto din viva Idala parolo fora de sika formalismo. Pro co, quale Kiran juste skriptas:
"Parolez Ido es vere sucesoza Ido-forumo, olqua es aktiva, interesanta, ed atraktis multa nova amiki aden la idistaro."
Danko, Rosto.

Certe me lasas kelko di mea mesajo al kuntexto. Komprenende, me volus esor perfekte komprenata gramatikale, ma lo esus preske neposibla. Me hezitus omnatempe ka mea gramatiko es perfekta!

A mea mesajo me povis inkluzir "me konsideras ca reto QUALE mea hemo", ma semblas ke la frazo sen ye, sen esar o sen quale, sufice komprenesis.

Reply to Discussion

RSS

Personala Blogi

Forumo

Tradukuri e verki originala

Komencita da Brian E. Drake en Ido. Maxim recenta respondo da Brian E. Drake Jul 15. 2 Replies

Ido por lerneyi

Komencita da François Barillon en Ido. Maxim recenta respondo da Holger Jul 27. 6 Replies

"Ido for all" lektas laute

Komencita da Richard Warburton en Ido. Maxim recenta respondo da Richard Warburton Jul 30. 2 Replies

Speakers of Ido URGENTLY needed for a linguistic project

Komencita da Stephanie Silvan aden Ido May 10, 2017. 0 Replies

Quale esas la vetero en vua loko ca-die?

Komencita da Marcus Trawick en Generala diskuti. Maxim recenta respondo da João X. M. Santos Aug 26, 2016. 1 Reply

© 2018   Created by Tiberio.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service

border