Parolez Ido

Sociala reto

Information

Ortodoxa Bahaani

Ibe ni tradukas texti dil ortodoxa Bahaa Kredo en la linguo Ido. Kelka texti di ca Bahaa religiono ja existas talingue.

Website: http://orthodoxbahai.com/
Membri: 1
Maxim Recenta Aktiveso: Mar 5, 2010

Diskuto-Forumo

This group does not have any discussions yet.

Comment Wall

Comment by Martin Lavallée on marto 5, 2010 at 4:13am
Quo es ortodoxa Bahaano?

Ti qui renkontris la titulo “Ortodoxa Bahaani” unesmafoye, specale ti qui esas adheranti dil Domo dil Yusteso Universala sen-Gardista forsan astonesas pro quo la personi identifikus su ipsa quale ortodoxa Bahaano se, kom `Abdu’l-Bahá dicabas, la Bahaa Pakto “neposibla por irgu krear sekto o faciono di kredo”. Pro quo, lore, ti qui identifikus su ipsa kom Bahaani trovas necesa agregar la vorto “ortodoxa”? Ka li, per to, iras kontre la Pakto e kontre to quon `Abdu’l-Bahá dicis? Ka li intencas krear skismo en fido qua adportas la promiso di nultempe subisor divido? Ka li devus, tamen, identifikar su ipsa kun la maxim granda parto dil faciono dil Kauzo malgre ke la Bahaa Kredo duras portante la promiso di nultempe splintor su ye diferanta sekti?

Un interpreto dil poziciono dil ortodoxa Bahaani povus bone komencar per studiar sorgoze la kompleta deklaro di `Abdu’l-Bahá de qua prenesis la vorti “neposibla por irgu krear sekto o faciono di kredo”. Ta deklaro lektesas camaniere:

Kom la maxim granda traito dil revelado di Bahá’u’lláh –specifika leciono ne donita da nula del Profeti dil pasinto-- to esas la impero ed asigno dil Centro dil Pakto. Per ca asigno e presorgo Lu shirmis e protektis la religio di Deo kontre diferaji e skismi, facante neposibla por irgu krear nova sekto o faciono di kredo. Por sekurigar uneso e konkordo Lu duktis su en Pakto kun la tota personi dil mondo, inkluzante la Interpretisto ed Explikanto di Lua lecioni, do nulu darfas interpretar od explikar la religio di Deo segun sua propra vidpunto od opiniono, e do lo kreus sekto fundita segun sua individuala komprenado dil deala vorti. La Libro dil Pakto o Testamento di Bahá’u’lláh esas la moyeni por preventar tala posiblajo do irgu qua volus parolar de sua propra autoritato sole mustus esar degradita. Esez informata e konciante pri to (emfazo adicionita).

Centrala punto pri la asekurigado e protektado dil la religio di Deo esas la individuo qua esas designita kom la interpretisto dil docado, por, quale `Abdu’l-Bahá dicis, la Pakto di Baha’u’llah inkluzas “la Interpretisto ed Explikanto di Lua Docado”. Omna Bahaani savas ke en Lua Testamento, `Abdu’l-Bahá transmisis a Shogi Effendi, la unesma Gardisto dil Fido, la interpretiva autoritato per qua Bahá’u’lláh investis Lu, identifikante Shogi Effendi kom “la expozanto dil vorti di Deo”. La Testamento di `Abdu’l-Bahá anke divenigis ordonas al “gardisto dil Kauzo di Deo nominar en lua propra viv-tempo ta qua divenos lua sucedanto, tale ke diferi ne aparez depos lua transmondesko”.

Tamen, dum la transmondesko di Shogi Effendi en 1957, la mondala Bahaanaro faliis pri agnoskar ta quan la unesma Gardisto indikabis quale lua sucedanto en lua viv-tempo. Vice agnoskar e turnesar al sucedanto di Shogi Effendi, omni aceptis la provizora guido dil Manui dil Kauzo designita da Shogi Effendi, malgre, segun la Testamento di `Abdu’l-Bahá, li nur servas “sub la direktado dil gardisto dil Kauzo di Deo,” qua, asertas la Testamento, “mustas kontinue esforcar su ed entraprezar ye lia maxim granda habileso por difuzar la dolca vorti di Deo, e guidar l’omna populi dil mondo”.

La Manui komandante la Bahaa Kredo, la Kauzo di Bahá’u’lláh divenis heterodoxa organizuro, nam la administrado di la Kredo ne plu esis segun la lineo kun imperi di la Testamento di `Abdu’l-Baha, la Dokumento quan Shogi Effendi nomabas “la Charto dil Nova Mondo-Ordino”. Kande la duesma Gardisto dil Kredo konsideris necesa facar deklaro pri sua Gardisterio por la Bahaa mondo por aranjar la aferi, la guiderio dil heterodoxa Kredo repulsis ilu ed advokis lua sequanti agar samamaniere. Ti qui aceptis la reklamaco di Mason Remey pri la Gardisterio, segun la selekto da Shogi Effendi por esar la kapo dil embrionala Universala Domo dil Yusteso (olqua li sustenas esas sinonima kun la Gardisterio, de kande la Testamento di `Abdu’l-Bahá advokis la Gardisto por esar la “sakra kapo” di ta instituciono), unesme li nomesis su ipsa “Bahaani sub la heredala Gardisterio” ma eventuale li identifikis su ipsa kom “ortodoxa Bahaani” pro ke li atribuas aden omna bazala principi dil Kredo.

En la frua yardeko 1970 lia kredaji esis establisita da Joel B. Marangella, la triesma Gardisto, seque:

Deklaro di kredi dil ortodoxa Bahaani sub la vivanta Gardisterio.

· 1.- La Báb esis la Heraldo dil Revelado di Bahá’u’lláh ed esis sendependanta Manifestado di Deo pro Sua propra yuro.

· 2.- Bahá’u’lláh esas la Universala Manifestajo di Deo por Cadie ed esas la Autoro dil Bahaa Revelado. Lua Legi e Docaji enkorpigita en Lua skribita Verki esas senrezerve aceptita kom la revelita Vorto di Deo.

· 3.- Bahá’u’lláh facis obliganta e nedestruktebla Pakto kun Lua sequanti en skribita Testamento (Kitáb-i-`Ahd), ultre nominita da Lu kom la “Libro di Mea Pakto”, en qua li esis interdiktita deturnar de Lua mayora filiulo, `Abdu’l-Baha, la “maxim granda Brancho”, pos Lua acensado. La plasizo di `Abdu’l-Bahá esis pluse konfirmita en la Tabulo dil Brancho ( Súriy-i-Ghusn) skriptita da Bahá’u’lláh en qua `Abdu’l-Bahá referesis kom “ica sakra e glorioza Ento”... “ica Brancho di Santeso” e la “Membro dil Lego di Deo”. Per la vertuo di ca divina designo, `Abdu’l-Bahá esas agnoskita kom la Centro dil Pakto di Bahá’u’lláh, Lua Vicejeranto sur la Tero, la Exekutanto di Lua Autoritato, la Interpretisto di Lua mento, la Fokala Punto di Lua ne-eroriva guido. La Exemplero di Lua Fido e la Arkitekto di Lua Ordino Mondala.

· 4.- La maxim granda legaco di `Abdu’l-Bahá por la eterneso e la maxim brilanta emanajo di Lua mento esis Lua Testamento, la “Puero dil Pakto” e Chartero dil Administrativa Ordino di Bahá’u’lláh -- “la maxim povoza instrumento forjita por asekurar la kontinueso dil tri epoki qua konstitucas la kompozanta parti dil revelajo di Lua Patro. Ca Ne-mortiva Dokumento esas konsiderita suplementa por la Maxim Sakra Libro revelita da Bahá’u’lláh (la Kitáb-i-Aqdas) e kom tale konstitucas parto dil explicita Sakra Texto, ne-violacita e nultempe abrogita od alterita nulamaniere dum la Revelajo di Bahá’u’lláh.

· 5.- La Testamento di `Abdu’l-Bahá establisis la Gardisterio dil Kredo kom la suprema Instituciono dil Kredo por ta qua esis designita la “expozanto dil vorti di Deo” ed omna kredanti esis imperita montrar lia “obedieso, sumiseso e subordineso por la gardisto dil Kauzo di Deo”. Ca Dokumento deklaris ke “La povoza fortifikajo mustos durar impregnebla e sekura per la obedieso por lu qua esas la gardisto dil Kauzo di Deo”. La Universala Domo dil Yusteso establisesis kom la supra legifanta organo dil Administrativa Ordino e la Gardisto selektesis kom la “sakra kapo e distingita membro dumviva di ta organo”. La Testamento di `Abdu’l-Bahá asertas ke: “la gardisto dil Kauzo di Deo same kam la Universala Domo dil Yusteso elektita ed establisita esas ambi sub la sorgo e protektado dil Beleso di Abhá e sub la shirmo e seneroriva guido di Lua Santeso, la Exaltito”.

· 6. - La Testamento di `Abdu’l-Bahá grantas autoritato al Gardisto dil Kredo por selektar lua sucedanto. Pro ca rezono, ol esas heredala kontoro e dum la Testamento establisas ke la Gardisto darfos selektar lua mayora filiulo se ilca posedas la spiritala pre-kondicioni, ed kaze la filiulo ne esus apta, la Gardisto esas yurizata selektar altra individuo. Ca selekto mustas esas facita dal Gardisto dum sua viv-tempo ed anuncar lo a sua kredanti. Talmaniere, la kontinueso dil Gardisterio prezervesas en neruptita kateno di Gardisti, singla selektita da lua precedanto dejurante dum la Dispensado di Bahá’u’lláh.

· 7. - La unesma Gardisto dil Fido, Shogi Effendi Rabbani, ante su transmondesko, selektis Charles Mason Remey, la Prezidanto dil unesma embrionala Universala Domo dil Yusteso (titulizita en ca embrionala nivelo kom la Internaciona Bahaa Konsilo), talmaniere designante ke sua sucedanto, kom la Prezidanto dil Domo di Yusteso e la Gardisterio dil Kredo esas sinonima. Depos la transmondesko di Shogi Effendi ye novembro 1957, ca embrionala Instituciono komencis lua aktiva vivo e Charles Mason Remey divenis lua kapo e duesma Gardisto dil Bahaa Kredo.

· 8. - La duesma Gardisto dil Bahaa Kredo, Charles Mason Remey, selektis Joel B. Marangella, Prezidanto dil duesma Internaciona Bahaa Konsilo di la 21esma di septembro 1964, korpo qua startesis e funcioneskas en oktobro 1965, kun anunco pri lo aparante en la oficala publikajo dil Bahaani sub la Gardisterio tatempe (La Joyega Informi). Pluse, la duesma Gardisto konfirmis sua selekto pri Joel B. Marangella kom la triesma Gardisto dil Kredo per manuskribita letro ye la 5esma dio di decembro 1961 direktita ad ilu por dicar al Bahaa mondo pri ca selekto same kam ulafoye ante decidesis pri lu. La triesma Gardisto asumis sua responsivesi kom rezulturo di proklamanta letro sendita al Bahaani sub la Gardisterio ye la dekeduesma di novembro di 1969.

· 9. - Bahaani qui defendas vidpunti e doktrini nekonkorde kun la antea deklaro ne esas ortodoxa Bahaani e li pozis su ipsa exter la vere Kredo.

Pro lo precedanta, lore, to devus esar evidenta ke ti qui nomesas su ipsa ortodoxa Bahaani agas lo nur quale provizora moyeno til ke tala tempo kande omna sequanti di Bahá’u’lláh agnoskos ke la Pakto facas necesega la prezenteso di vivanta Gardisto en la Kauzo. Tale, ta kredanti qui nuntempe negas la kontinuanta Gardisterio dil Fido plasizesis exter la Kredo, do li esas (ne la ortodoxa Bahaani) qui -sive savas pri sua ago-voyo, sive ne- esas fakte intencante krear skismo en la Fido.

Shogi Effendi remarkigis ke en la spritala realajo, homi “atingabas la punto ube Deo povis lasar, en homala manui (exemple, la Gardisti) guidita dal Báb e Bahá’u’lláh, kom la Mastri imperis en Sua Volo, la aferi di Sua Kredo por ca Dispensado. Co esas to quon komprenita pri “ca esas la dio qua ne sequesos dal nokto”. Per la kontinuanta lineo di vivanta Gardisti dil Fido, la Kauzo di Bahá’u’lláh esos shirmata e protektata... kontre diferi e skismo, facante neposibla por irgu krear nova sekto o faciono di kredo. Ca esas la Pakto por ti qui esas ortodoxa Bahaani.

http://www.orthodoxbahai.com/
Comment by Martin Lavallée on marto 5, 2010 at 4:14am
Por ti qui esas en Facebook, yen la korespondanta noto pri _Quo es ortodoxa Bahaano?_:

http://www.facebook.com/note.php?note_id=66803071354

Skribar komento

You need to be a member of Ortodoxa Bahaani to add comments!

 

Membri (1)

 
 
 

© 2018   Created by Tiberio.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service

border