Parolez Ido

Sociala reto


Askoltez ol che Ido Sonora!: http://www.ipernity.com/doc/idosonora/8511564

Deskargez ol hike: Idala Podkasto 034.mp3


Idala Podkasto numero triadek e quar

Julio duamil e dek


Bona Jorno, kar idista e ne idista askoltanti di Idala Podkastos ta. Jose Cossio, via amatora parolisto dil Urbo dil Suno, Hermosillo, Sonora,
Mexikia, rivenas por adportar a vi ca nova brodkasto. Ma unesme, mea
omnatempa deziro pri ke vi standez tre bone.


La temi quin me traktos cafoye es:

-Ulo vivanta respiras en Titano.

-Supra tribunalo Mexikiana dicas: Fraudanta sorcisti iros karcero.

-Franciana dancistino ofensas aborijeni en Uluru.

***************************


Ciencisti di Usaana Nacionala Administrerio pri la Spaco ed Aeronautiko, NASA, kredas trovir pruvi pri vivo en Titano, un del luni di Saturno. Co es
pro ke kelka molekuli ek hidrogeno ed acetileno dil atmosfero di
Titano desaparabis. Informaji dil spacala zondilo Cassini konfirmis
ke existas pruvi pri komplexa kemiala reakti quin plura ciencisti
interpretis quale la rezulturo dil respirado di posibla exotika formo
di vivo ne ja konocata, informis la Laboratorio pri Propulso di
NASA.

Ca manko di acetileno es importanta pro ke ta produkturo esus probable la maxim bona fonto di energio por vivo bazita en la metano en
Titano”, dicis Chris McKay, astrobiologiisto di NASA e dil Centro
di Inquestado Ames. McKay propozis ensemblo di kondicioni necesa por
ca klaso di vivo bazita en la metano en Titano ye la yaro duamil e
kin. Interpreto dil datumi dil acetileno es ke ca hidrokarburo
konsumesas quale nutrivajo.


Ni sugestis la konsumado di hidrogeno pro ke ol es la gaso quan vivanta ento povus konsumar en Titano samamaniere ni konsumas oxigeno en la
Tero”, dicis McKay. “Se ca signali konfirmas la prezenteso di
vivo, co povus esor duople ecitanta pro ke co reprezentos duesma
formo di vivo nedependanta de vivo surbaze la aquo same kam en la
Tero”, manifestis la ciencisto.

NASA aceptas ke la neorganika kemio povus explikar la kauzo di ca reakti, ma la hipotezo pri ke olci es produkturo dil respirado di vivanta
organismo ne eskartesabas tote. Do, on efektigis du studii per la
datumi obtenita dal zondilo Cassini. L'unesma di ca studii, olqua
publikigesis en la revuo Icarus, montras ke la hidrogeno qua fluas en
l'atmosfero dil planeto desaparas preske komplete kande ol atingas la
surfaco, e to indikas la desquietiganta posibleso pri ke la gaso es
“respirata” da vivanta enti.

La duesma studio, qua aparis en la Journal of Geophysical Research, Ide Jurnalo pri Geofizikala Inquestado, es detaloza mapo dil hidrokarburi
existanta en la surfaco di Titano, ube neexplikeble mankas
l'acetileno, gaso qua hazarde konsideresas quale la maxim bona fonto
di nutrado ed energio por teoriala formo di vivo bazita en la metano.
Til nun l'existeso pri vivo surbaze la metano es ulo nur hipotezala.

Ya la ciencisti ne trovabas ulo simila, malgre ke hike, en nia planeto, existas kurioza klaso di aquala mikrobii qua vivas per la metano o li
generas ol quale reziduo. En Titano, ube la temperaturi atingas plu
kam cent e okadek gradi sub zero, organismo surbaze la metano mustus
uzar ula liquida substanco por efektigar olua vivala procedi.

Quankam ca substanco ne esus la aquo, nam ta qua existas en Titano es glacio e ne povas donar albergo al vivo. Co reduktas la listo ye nur un
liquido, la metano. Cassini anke detektis klaso de organika molekuli
quin la ciencisti ne ja esabas kapabla identifikar, e lo igis
inquestisti konkluzar pri l'existo di un o plura formi di vivo qui es
responsanta pri la misterioza absenteso dil kemiala elementi sur la
surfaco di Titano.

**********************************

Recente, Mexikiana policistulo dicis en radio-programo ke il pensis suocidar. Il kredis esir sorcita, e por kuracar su il iris sorcisto qua
postulis triamil dolari por kuracar il del mala spiriti. La salario
dil policistulo es triacent dolari monate, e por pagar la kuracado il
mustis facar plura debi quin il nun ne povas pagar. Lo maxim mala es
ke la sorcisto postulis plusa pekunio por finar la laboro.

Ante pensar suocidar, la policistulo povis rekursar al tribunali. E to pro ke la Supra Tribunalo pri Yusteso dil Naciono decidis ke la sorcisti,
spiritisti e yerberi qui profitez la superstici di lia klienti povos
esar judicata pro fraudo. La decido efektigis polemiko nam kelka
sorcisti manifestis ke co es atako di “obskura forci”. Klienti di
sorcisti dicas ke es neposibla pruvar fraudo da spiriti, e la
ministri dil supra tribunalo dicas ke co nur volas protektar la
viktimi. “Lo maxim bona esus ke la decido de la Tribunalo surveyez
la sharlatani”, opinionas Juan Ramon Saenz, la parolisto di
radio-brodkastajo “Hike onu respiras la pavoro”, programo qua
traktas pri teroroza naraci.

Existas multa banditi, me konocabas sorcisti qui desprenas la domi del personi”, dicas la parolisto. La decido dil Supra Tribunalo
adoptesis depos konfirmar sentenco di judiciisto qua procesis tri
supozita sorcisti, qui per trompi, desprenis sepadekamil dolari a
viktimo. L'akuziti alegis ke la judiciisto uzis artiklo di judiciala
kodexo quan li konsideris nekonstitucala, per qua on konsideris kom
fraudo lo facita da li. La mencionita artiklo, qua apartenas al
judiciala kodexo dil stato San Luis Potosi, konsideras kom fraudo
profitar la superstici ed ignoranteso dil personi per supozita
“konjuri di spiriti” por obtenar pekunio.

La Supra Tribunalo determinis ke ta artiklo ne violacas la Mexikiana Konstituco, e per ca decido on apertas la posibleso ad irga persono
di la lando por akuzar pri fraudo al falsa sorcisti. Segun la
ministri dil Supra Tribunalo, la decido ne atentas kontre la
alternativa medicino, spiritala praktiki o religioza kustumi.

Ka vere on povos punisar la falsa sorcisti? Co esus tre desfacila”, respondas muliero qua uzadis la servici di sorcisti e yerberi.
Kelkafoye, dicas, es necesa forigar mala spirito e se la sorcisto ne
konocas lua laboro la rezulturo es kontrea. “Povas aparar obskura
ento qua nocas tu. Quale tu povus pruvor ke tu vartis lumoza ento e
vicee, aparis demono?”, deklaris la muliero al jurnalisti di BBC.

Anke ne es klara kande on efektigas fraudo per spiritala konjuri, pro ke en Mexikia ne es definata la sorcisteso quale profesiono”, explikis
Antonio Vasquez, la nomita Supra Sorcisto di Mexikia. “On ne povas
parolar pri sharlatani kande ne existas klara reguli qui explikez quo
e quo ne facar. Segun Vasquez, la decido dil Supra Tribunalo es atako
dil obskura forci kontre la sorcisti. Ma irgamaniere ilu agnoskas ke
la legala decido povus servar por revendikar la sorcisti di Mexikia.
“Kande aparas sharlatano ek la sorcisti co es novajo di unesma
pagino en la jurnali. Ma co ne es lo sama pri la politikisti qui
trompas omnatempe. Ni vidos se eventos chanji nun”, deklaris la
sorcisto.

*******************

Ayers Rock es enorma roko qua es meze Australia. Ante divenar turistala loko, Ayers Rock, esabis idolizita dal Australiana aborijeni de
anciena tempi. Uluru, la nomo per qua es konocata dal originala
habitanti es la spiritala kordio dil naciono.

La kazo es ke l'aborijeni di ta lando shokesis pro la nudesko-danco, Angle strip-tease, quan Franciana dancistino Alizee Sery efektigis
sur ol. El dancis en la somito dil loko dum ke el nudeskis komplete
(ecepte la subvesto e paro di boti) e dume akompananto enrejistris la
danco en video. La difuzado dil video e l'interviuvo quan la
dancistino, en qua el justifikis elua ago per extravaganta
argumenti, iracigis l'Australiana aborijeni, qui es l'originala
proprietanti dil monumento.

Segun explikis Sery al jurnalisto dil jurnalo Sunday Territorian, “Mea intenci ne esis ofensar la kulturo dil aborijeni ma facar homajo
memoriganta al gento pri ke l'aborijeni vivis nuda. Nudeskar esis
retroveno a ta tempi”. La duadek-e-kinyara dancistinio deskriptis
tale l'experienco: “depos tante desfacila acenso, kande tu atingas
la somito, la vido del loko donas a tu nekredebla sensaciono de paco
e libereso. Tu volas kantar, dancar e... nudeskar.”

Quankam la vizitanti ne darfas acensar la roko, la majoritato duras aganta to. La garderi dil sakra monolito, la maxim granda dil mondo,
klozabas l'aceso a diferanta loki di Uluru pro l'importanteso quin
olci havas por li dum la ceremonii dil Tempo dil Sonjo, qua celebras
la mitologiala batalii dil kangurohomi, qui lojis la nordo di la
roko, kontre la serpentohomi, qui lojis ye la suda parto. Le Anungu
es la garderi di Uluru, quankam la profitado ed egardado grantesis al
Agencerio Statala pri Parki di Australia.

Samamaniere porparolero dil aborijeni ja opinionis prie: David Ross, direktoro dil Konsilantaro pri Tribuala Tereni, qua reprezentas al Anungu,
opinionis ke la Francianino devus esor deportata de Australia pro ca
ofenso. “Oftege Uluru es loko uzata quale loko ube individui
intencas facar personala questionebla aktivesi desprizanta
l'aborijena kulturo e legi”, dicis Ross per komunikajo.

Ma la sakreso dil monumento ne timigis Sery, nam por el, elua erotika danco signifikis exekuto di revo di elua vivado. El dicis: “Me
pensis ke se me acensis la roko unfoye en mea vivado, me devis agar
ulo nenormala en la somito, ulo fola, vere fola. Se me povis nudeskar
en Ayers Rock, omno es posibla”.

***********

Ca idala podkasto finabas por cafoye, kar amiki. Ni rividos til la sequanta. Mea nomo es Jose Cossio. Danko pro via atenco e til balde.


Muziko: Shiva in Exile
Views: 75

Skribar komento

You need to be a member of Parolez Ido to add comments!

Join Parolez Ido

Comment by Gabriel Svoboda on Julio 13, 2010 at 8:28pm
Men specale interesabas la novajo pri la vivo en Titano. Danko, Jose!

Personala Blogi

Forumo

Tradukuri e verki originala

Komencita da Brian E. Drake en Ido. Maxim recenta respondo da Brian E. Drake Jul 15. 2 Replies

Ido por lerneyi

Komencita da François Barillon en Ido. Maxim recenta respondo da Holger Jul 27. 6 Replies

"Ido for all" lektas laute

Komencita da Richard Warburton en Ido. Maxim recenta respondo da Richard Warburton Jul 30. 2 Replies

Speakers of Ido URGENTLY needed for a linguistic project

Komencita da Stephanie Silvan aden Ido May 10, 2017. 0 Replies

Quale esas la vetero en vua loko ca-die?

Komencita da Marcus Trawick en Generala diskuti. Maxim recenta respondo da João X. M. Santos Aug 26, 2016. 1 Reply

© 2018   Created by Tiberio.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service

border