Parolez Ido

Sociala reto

Kad ulu lektis, od audis pri, la libro "The Singularity is Near", da Ray Kurzweil? La idei esas tre interesanta. Ilu opinionas ke la futuro esos multe diferente kam hodie, ed la futuro esos hike tre quik per nano* teknologio, genetics*, ed robotics*. Me recomendas ica libro por ulu qua havas intereso en cienco qua semblas esar rekonto.

Ray Kurzweil havas situo: http://singularity.com/ 

Se onu vizitus http://singularity.com/kain.php onu povus vidar multa kozi quo portas ni plu proxim a la Singularity*.

-Brendan

Views: 152

Reply to This

Replies to This Discussion

Qua imaginis ante duadek yari pri la povo e la atingo dil interreto en nia hodiala vivado? Mem povoza guvernerii fremizas pro to quo povas aparar en la skreni dil komputoro, o ke prezidentala kandidato povus vinkar danke la publikigo interretala. Del maxim grava e regretinda latero, qua povis imaginar ke militi kun deki de mili de mortinti komencus pro liquido nigra kapabla movar titanala mashini e vehili? Qua povis imaginar ke un kilogramo de plutonio povus asasinar miliono de homi en sekundo?

Me povas esar certa ke la futuro esos omno. ecepte to quon ni imaginas.

Me esforcos trovar ta libro quan tu rekomendas en mea lokala librerio. Danko pro la rekomendo, Brendan.

P.s. genetics ---> genetiko
nanoteknologio*
robotics ---> robotiko*
Quankam ne omna de ta vorti es ankore oficala, ne timez uzar oli per apuda steleto (*).
Hola Brendan,
Me ne lektis ta libro, fakte, me ne savis pri ol til nun. Tamen, ol semblas esar interesanta, e me lektos ol future. Danko pro savigar ol da ni. Quo esas la 'Singularity' segun quante vu savas?
Hola, Kiran. Me esforcos dicar ca per Ido.

La "Singularity" esas la punto kande nia teknologio esas tante avancata ke ni ne povas imaginar quale nia vivi esos. Quale me dicis ante nun, per nanoteknologio, robotiko, ed genetiko, nia teknologio augmentos exponentala (exponentially). Nia (computers) esos tante inteligenta ke li plubonigos sua. Imaginez quale rapida la teknologio augmentos kande mashini facas mashini plu bona e plu rapida! Quo povas stopar lo? Simila a cinemo, kad ne?

Ray esas bona skribisto, e la libro esas amuzanta ed interesanta. Ilu diskutas la bona ed mala parti di ci teknologii. Ilu anke defias sua kritiki (critics).

Me mustas admitar ke me ne komprenis omno, ma sat por facar me pensar.

Kiran dicis:
Hola Brendan,
Me ne lektis ta libro, fakte, me ne savis pri ol til nun. Tamen, ol semblas esar interesanta, e me lektos ol future. Danko pro savigar ol da ni. Quo esas la 'Singularity' segun quante vu savas?
Vua expliko es interesiva e pensigiva. On povas dicar ke ni ja arivas a tala 'singularity'-punto. Semblas a me ke ni, la interesati, devas kreskar nia savo di moderna teknologio por ke ni povas saje judikar quala teknologio esus bona o produktos la maxim bonaji por la maxim nombro di homi.
Mea expliko ne esis tre bona...basata (based) ye me expliko, me acordas kun vu, la singularity ESAS hike.

Ma me esforcos explikar plu bone. Kande onu regardas exponetala curvo yen lineo preske horizantala, ed preske vertikala. Ed inter li esas " la kudo". Ye la prezenta tempo, ni esas ye "la kudo". La grafiko es de teknologio ed tempo. La teknologio ye "la kudo" augmentas tre rapida, ma ankore povas esar plu rapida. La "singularity" esos kande la lineo esas prezke vertikala. Teknologio augmentos preske instantala! Ka vu povas komprenar to quo me dicas hike? Se yes, me mustas dankar la "Dyer's Ido-English Dictionary".

Ray Kurzweil ne dicas ke il deziras ca eventor, ma ke olu mustas eventor. Ilu havas historio de predicanta eventi di teknologio, quale la "internet". Ilu prediktas ke la "Singularity" esos hike ye cirkum quaradek yari pose nun.

Me ne esas certe ke me kredas omna, ma me pensas ke olu esas interesanta. Ed ilu uzas logiko tre bone.

Reply to Discussion

RSS

Personala Blogi

Forumo

Tradukuri e verki originala

Komencita da Brian E. Drake en Ido. Maxim recenta respondo da Brian E. Drake Jul 15, 2018. 2 Replies

Ido por lerneyi

Komencita da François Barillon en Ido. Maxim recenta respondo da Holger Jul 27, 2018. 6 Replies

"Ido for all" lektas laute

Komencita da Richard Warburton en Ido. Maxim recenta respondo da Richard Warburton Jul 30, 2018. 2 Replies

Speakers of Ido URGENTLY needed for a linguistic project

Komencita da Stephanie Silvan aden Ido May 10, 2017. 0 Replies

Quale esas la vetero en vua loko ca-die?

Komencita da Marcus Trawick en Generala diskuti. Maxim recenta respondo da João X. M. Santos Aug 26, 2016. 1 Reply

© 2019   Created by Tiberio.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service

border